Fakta om brandlarm

Automatiskt brandlarm installeras för att erhålla en tidig upptäckt av brand och rökutveckling.

Brandlarm används ofta för att styra en eller flera funktioner som att aktivera larmdon, utrymningslarm, stänga branddörrar, styra ventilation/ brandspjäll, styra hissar, aktivera nödljus, aktivera släckanläggningar, stänga av ljudanläggningar, aktivera rökgasevakuering och vidarekoppling till räddningstjänsten.

Ett flertal detektortyper finns. Vanligast är numera rökdetektorer som finns i ett flertal varianter. Exempel på andra typer är flersensordetektorer t.ex. värme/rök, värmedetektorer, aspirerande rökdetektorer, linjerökdetektorer, linjära värmedetektorer och flamdetektorer.

Onödiga larm orsakade av matlagning, damm, vattenånga, avgaser m.m. är vanligt. Det är därför viktigt att en brandlarmsanläggning projekteras, installeras, underhålls och kontrolleras på ett riktigt sätt samt att människor som vistas i de brandlarmsövervakade lokalerna är medvetna om brandlarmets funktion och känslighet.

I Boverkets byggregler, BBR finns krav på brandlarm och utrymningslarm inom vissa verksamheter som t.ex. hotell, vård, samlingslokaler och avskilda mötesrum.

Installation görs ofta enligt regelverket SBF 110